RODO

RODO

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

W ramach kontaktów handlowych i biznesowych, jeśli w toku wymiany korespondencji pisemnej lub elektronicznej przesyła nam Pan/Pani swoje dane osobowe (w tym dane kontaktowe), oznacza to, że pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje:

 1. Katarzyna Jarosz-Haponik – FUERTE ARCHITECTS, ul. Stolarska 5, 32-600 Oświęcim jest Administratorem danych osobowych.
 2. Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: biuro@fuertearchitects.com
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony
 4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 5. Realizacja umów handlowych i usługowych, których stroną jest Administrator, fakturowanie, proces ofertowania i kontraktowania prowadzony przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.
 6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to: działania niezbędne celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci.
 7. Kategorie odbiorców danych osobowych to:
  1. Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe,
  2. Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne,
  3. Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT,
  4. Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej
  5. Inwestorzy, Generalni Wykonawcy, Podwykonawcy robót budowlanych oraz architektonicznych prowadzonych przez Administratora.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później.
 10. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 11. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania (chyba, że jest Pan/Pani kontrahentem Administratora jako jednoosobowa działalność gospodarcza – wtedy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a brak ich podania skutkuje niemożliwością zawarcia umowy między Panem/Panią a Administratorem).
 14. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.